loader-logo

Säkerställ att företagets medarbetare inte är påverkade av alkohol

Alkoholrelaterade problem
som Porall löser.

Otrygg Arbetsmiljö.

Porall skapar en tryggare arbetsmiljö genom att säkerställa att alla arbetstagare är nyktra och kapabla att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt.

Försämrad hälsa

Genom att monitorera alkoholpåverkan kan Porall tidigt identifiera personer med potentiella hälsoproblem vilket vilket kan ge möjlighet att erbjuda stöd och intervention i tid. Tidig upptäckt skapar bättre förutsättningar och behandling av alkoholberoende och förbättrad hälsa för berörd individ.

Negativa effekter på kollegor,
familjemedlemmar och andra sociala relationer.

För de personer som använder Porall för att bibehålla nykterhet utanför arbetet kan det ge en ökad känsla av förtroende och stöd från familjemedlemmar. Genom att dela testresultat med familjen kan de bevisa sitt engagemang för nykterhet, vilket kan stärka familjerelationer.

Stora värden både för arbetstagare som arbetsgivare av att använda Porall

FÖR ARBETSGIVAREN

Säkerhet på Arbetsplatsen
Porall minskar risken för alkoholrelaterade olyckor och incidenter, vilket förbättrar arbetsplatsens övergripande säkerhet och minskar kostnader för företaget.

Produktivitet
En nykter arbetsstyrka är generellt mer produktiv och effektiv, vilket kan öka företagets produktivitet och kvalitet på arbetsprestationen.

Sjukfrånvaro
Porall kan minska sjukfrånvaro på grund av alkoholrelaterade hälsoproblem, vilket sparar företaget tid och resurser.

Förbättrad arbetsplatskultur
Genom att minska stigmat kring alkoholproblem och erbjuda stöd på ett konfidentiellt sätt kan Porall förbättra arbetsplatskulturen och främja en mer öppen och stödjande miljö.

FÖR INDIVIDEN

Hälsa.
Porall erbjuder tidig upptäckt och stöd för personer med alkoholrelaterade hälsoproblem, vilket kan förbättra deras fysiska och mentala hälsa.

Nykterhetsstöd.
Individer som kämpar med alkoholism kan dra nytta av Poralls stöd och intervention, vilket kan hjälpa dem att bibehålla nykterhet.

Självförtroende.
Delning av testresultat med arbetsgivare och familj kan öka individens självförtroende och visa sitt engagemang för nykterhet.

…och för nära och kära

Förståelse och stöd.
Närstående kan dra nytta av Poralls stöd och intervention för sina kära som kämpar med alkoholrelaterade problem. Det kan skapa en ökad förståelse och stöd från familjens och vännernas sida.

Minskad social skam.
Genom att minska skammen kring alkoholism kan Porall bidra till en mer stödjande och icke-dömande miljö för både individen och deras närstående.

För företagshälsan

Porall, en värdefull resurs för företagshälsan och deras kunder.

Tidig Identifiering
Genom att regelbundet använda alkoholmätare kan företagshälsan tidigt identifiera personer med ett potentiellt beroendeproblem och därmed kunna erbjuda stöd och behandling innan situationen eskalerar. Riskbruk eller missbruk.

Förbättrad arbetsplatsäkerhet.
Genom att använda en pålitlig alkoholmätare kan företagshälsan säkerställa att ingen är påverkad på jobbet, vilket minimerar risken för olyckor och skador.

Ökad medvetenhet.
Regelbunden användning av alkoholmätare kan höja medvetenheten kring alkoholkonsumtion och dess effekter, vilket kan leda till att fler anställda söker hjälp för sina problem.

Förbättrad produktivitet.
En arbetsstyrka som är fri från alkoholpåverkan är generellt mer produktiv och fokuserad, vilket är positivt för företagets resultat.

Legal Säkerhet och efterlevnad
Många industrier har strikta regler gällande alkohol och arbete. En pålitlig alkoholmätare hjälper företaget att upprätthålla dessa standarder och undvika potentiella rättsliga påföljder.

Stärker företagskulturen.
En proaktiv inställning till arbetsplatsens hälsa och säkerhet kan stärka företagskulturen och göra det till en mer attraktiv arbetsgivare.

Sänker kostnader.
Förebyggande av alkoholrelaterade problem kan leda till minskade kostnader för företaget i form av färre sjukskrivningar, minskad personalomsättning och mindre skadegörelse.

Porall istället för alkolås på fordon​

Att installera alkolås i tjänstebilarna är kostsamt och medför stora ingrepp, inklusive bilens inredning. Många upplever också att alkolåsets funktionalitet blir bristfällig i sträng kyla. Dessutom kan ett alkolås manipuleras genom att någon annan ’blåser igång’ bilen. Avbrottet är ofta besvärligt vid kalibrering då hela bilen måste tas till leverantören.

Med Poralls lösning slipper du dessa stora ingrepp i bilarna. Det minskar inte bara värdeminskningen, sparar pengar utan ökar även tillgängligheten.